Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

9η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  8η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0409-1 και τίτλο:

«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

 1. 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, διαγραφή της φράσης «καθώς και στα αντίστοιχα γραφεία που διαθέτει ο ΕΦΔ στη χωρική επικράτεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVI)»
 2. 3.1 Αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης,
  1. προσθήκη της φράσης «και λοιπές κρατήσεις εργαζομένων»
  2. τροποποίηση της φράσης «60 ημερών» σε «80 ημερολογιακών ημερών»
  3. τροποποίηση της φράσης «μικρότερο του 30% του εγκεκριμένου Π/Υ» σε «μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ»
  4. αντικατάσταση της παραγράφου «Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο υποβληθέν Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, από τον ΕΦ, όσο και η κάλυψη αυτών από τον Δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση των ελλείψεων» με την παράγραφο «Τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια της επαλήθευσης – πιστοποίησης του έργου (του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου) αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» του παρόντος Οδηγού. Μετά το πέρας του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων που εντοπίστηκαν, ολοκληρώνεται η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης»
 3. 4.2 Ενδιάμεση καταβολή,
  1. τροποποίηση της φράσης «ποσό δημόσιας δαπάνης του 30% του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού» σε «ποσό δημόσιας δαπάνης του 20% του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού»
  2. Αντικατάσταση της παραγράφου «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά.» με την παράγραφο «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 11.3.1 το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά»
 4. 1 Αιτήματα τροποποίησης,
  1. Προσθήκη της παραγράφου «Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, ο ΕΦ επαναξιολογεί τη πράξη και εφόσον η νέα βαθμολογία αυτού δεν το καθιστά μη επιχορηγούμενο έχει την αρμοδιότητα εξέτασης και έγκρισης ή απόρριψης αυτού. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦ δύναται να επαναξιολογήσει την πράξη και να εισηγηθεί αρμοδίως την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ΕΦ.»
  2. Διαγραφή της παραγράφου «Η εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης και η έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης γίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.»
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,
  1. αντικατάσταση του «ΟΑΕΔ» με «ΔΥΠΑ»
  2. τροποποίηση της φράσης «Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εμφανές το χρονικό διάστημα ανεργίας και βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όπου θα αναγράφεται η περίοδος εγγραφής του» σε «Βεβαίωση από τη ΔΥΠΑ όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα ανεργίας»
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
  1. Τροποποίηση της φράσης «φορείς Κεντρικής Διοίκησης» σε «φορείς μη Κεντρικής Διοίκησης»
  2. Τροποποίηση της φράσης «το Γ.Ε.ΜΗ.» σε «την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία»
  3. Προσθήκη της φράσης «καθώς και Βεβαίωση σύνθεσης μελών από την αρμόδια υπηρεσία Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.»
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
  1. Αντικατάσταση των παραγράφων «Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω με τη διευκρίνιση ότι:

Το σημείο (iv) της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης αντικαθίσταται από αναφορά σε μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση για όλες τις εταιρικές μορφές. …… διαχείριση από ΓΕΜΗ.» με τις παραγράφους «Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω καθώς και τα κάτωθι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες:

Α) Βεβαίωση περί λύσης και μη εκκαθάρισης από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία έκδοσης τελευταίου διμήνου. Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του.

Β) το εν ισχύ Πιστοποιητικό Μέλους από το Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Γ) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο, μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ.»

 

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).
H δράση στοχεύει:
• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.V «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο 9.v.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€. και κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο
 • 50% για τις υφιστάμενες φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 250.000 €

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 14/07/2021
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 20/10/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΛΟ v1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑ.Λ.Ο

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ