ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)» (Ενεργό)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.iv.1α/1 και τίτλο:

«Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 14.742.500,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 5-02-2024
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-05-2024

Η δράση αφορά έργα για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (έργα προστασίας ακτογραμμής όπως π.χ. τεχνητή φυτοκάλυψη κατά μήκος των ακτογραμμών, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, κυματοθραύστες, εγκατάσταση πυθμενικών προβόλων, άρση επεμβάσεων σε ποταμούς, όπου είναι εφικτό κλπ.). Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων θα προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονται). Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα:
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»: Το έργο αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των πρανών στην, εντός οικισμού, στην παράκτια περιοχή της Παλαίρου στην θέση «Όχθια», ώστε να αποκατασταθεί με τον πλέον φιλικό, προς το περιβάλλον, τρόπο η σημερινή κατεστραμμένη μορφή του παράκτιου μετώπου της Παλαίρου.
– «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»: Το έργο αφορά την προστασία και τεχνητή αναπλήρωση με φυσικά υλικά της ακτής Καλαμακίου για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης διάβρωσης που έχει ως συνέπεια την εκτεταμένη μείωση του πλάτους της ακτής, την καταστροφή τεχνικών υποδομών την ανατροπή φυσικών πρανών και την σημαντική υποβάθμιση του παράκτιου και υδατικού Περιβάλλοντος.
-«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ – ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»: Το έργο αφορά την προστασία (του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος) από τη διάβρωση και στην αναβάθμιση των ακτών Μονοδενδρίου-Βραχναιΐκων-Τσουκαλαιΐκων. Επισημαίνεται ότι στις εν λόγω ακτές συμπεριλαμβάνεται και μικρό τμήμα ακτής των Ρογιτίκων. Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με καθαρή άμμο, εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης και έργα θωράκισης της ακτογραμμής (revetment) με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων, προκειμένου να απομειωθεί σημαντικά η διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ,
  • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ,
  • ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ