1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο:

«Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

  1. Αντικατάσταση του «ΟΑΕΔ» με το «ΔΥΠΑ»
  2. 7.2 Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών
   1. Προσθήκη της παραγράφου «Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την επιλέξιμη χρονική περίοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου παρόλο που πιθανά έχουν καταβληθεί μετά τη λήξη του έργου και εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, αναλογία δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα, επιδομάτων αδείας, ΦΜΥ κλπ)»
  • 8.4 Διάρκεια των έργων
   1. Τροποποίηση της φράσης «της επιλέξιμης περιόδου των έργων» σε «της επιλέξιμης περιόδου του φυσικού αντικειμένου των έργων»
   2. Διαγραφή της φράσης «σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες»
  1. 11.3.1 Αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
   1. Τροποποίηση της φράσης «μετά την ημερομηνία λήξης της πράξης» σε «μετά την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της πράξης»
  2. 11.4.2 Ενδιάμεση καταβολή
   1. Αλλαγή της λέξης «τουλάχιστον» σε «μέχρι»
  3. 12.2 Τροποποιήσεις στοιχείων εγκριτικής απόφασης
   1. Διαγραφή της φράσης «σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες»

  13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

  1. Προσθήκη της φράσης «του φυσικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου-της πράξης κάθε Δικαιούχου , όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ