Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ «Παράλιο μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5217114 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ «Παράλιο μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5217114 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης