Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5217203 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης: «ΟΧΕ Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5217203 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Κείμενο Απόφασης Ένταξης