1η τροποποίηση για την Ένταξη μίας (1) πράξης κρατικής ενισχύσεως στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» με κωδικό ΟΠΣ 4915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η τροποποίηση για την Ένταξη μίας (1) πράξης κρατικής ενισχύσεως στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» με κωδικό ΟΠΣ 4915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η τροποποίηση απόφασης ένταξης