Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002316 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002316 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης