Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση και βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.» με Κωδικό ΟΠΣ 6002600 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση και βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.» με Κωδικό ΟΠΣ 6002600 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ