Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002645 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002645 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης