Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004538 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Ένταξη της τμηματοποιημένης Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004538 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ